Ο Γιάννης Κτενάς γεννήθηκε στη Κα-
ρυά Λευκάδας όπου και επεράτωσε
τις γυμνασιακές του σπουδές.
Έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε
στο Αγροτικό Ιατρείο Παραποτάμου
του νομού Θεσπρωτίας και συνέχισε
τις μεταπτυχιάκες του σπουδές στην
Αγγλία κατά πρώτον στο Πανεπιστημι-
ακό Νοσοκομείο St. Barth και στη συ-
νέχεια στο Νοσοκομείο Addenbrook’s
στο Cambridge επί σειρά ετών ως Επι-
μελητής. Εξειδικεύθηκε στη Παθολογία
στα ως άνω Νοσοκομεία και στη συνέ-
χεια στη Καρδιολογία στο Papworth
Hospital. Έχει περάσει επιτυχώς το Ά
μέρος του ECFMG και έχει επιλεγεί
για εξετάσεις στο Primary της MRCP.
Έχει συνεργασθεί με διάσημους καθηγη-
τές στην Αγγλία όπως ο Dr. Chalmers
Κοσμήτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Cambridge. Υπηρέτησε
στην Ά Καρδιολογική Κλινική του Νο-
σοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» ως Επι-
μελητής επί μια οκταετία, εξεπόνησε
την διδακτορική του διατριβή με θέμα
«Η επίδραση του καπνίσματος στη δια-
χρονική εξέλιξη της αναπνευστικής λει-
τουργίας σε υγιή άτομα και με στεφα-
νιαία νόσο» και ανηγορεύθη διδάκτωρ
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Είναι κάτοχος πολλών πρωτο-
τύπων εργασιών ως και πολλών διαλέ-
ξεων ιατροφιλοσοφικού περιεχομένου
δημοσιευμένες σε Ελληνικά και ξένα πε-
ριοδικά διεθνούς κύρους όπως το English
Heart Journal κ.α.. Πήρε μέρος στην πα-
γκοσμίως έγκυρη μελέτη των Επτά Χω-
ρών σχετικά με τη Στεφανιαία νόσο υπό
τους καθηγητάς Αραβανή, Stamler και
Keys. Ήταν υποψήφιος Επίκουρος Κα-
θηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων με σειρά δεύτερος
στην εισήγηση. Είναι από τους βασικούς
οργανωτές και ομιλητές στο ετήσιο Παν-
πελοποννησιακό Συνέδριο και τις «Καρ-
διολογικές Ώρες» στη Τρίπολη. Ἐχει
διακριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
για την μελέτη «Obesity, Myth and
Reality». Έργα του ιδίου: «Τα μνημεία
της Αθήνας στους Κλασικούς Χρόνους»,
«Ιστορικοί Περίοδοι, Ιστορικοί Σταθ-
μοί των Ελλήνων και άλλων Λαών»,
«Η απαγωγή της Τασούλας στη Λευ-
κάδα», «Λειτουργοί της δικαιοσύνης
στη Λευκάδα – Γεώργιος Ι. Κτενάς Ραυ-
τογιάννης», «Αλλοτινά μου χρόνια
στο χωριό». Έχει πλούσια κοινωνική
και πολιτιστική δράση και συμμετοχή
σε αρκετούς συλλόγους των Αθηνών.