Ο Κώστας Γ. Κοκκορόγιαννης γεν¬νήθηκε στον Βόλο την 1η Οκτω¬βρίου 1963, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος των λυκειακών χρό¬νων του, το 1981. Αν και οι βασι¬κές σπουδές του ήταν στα Νομικά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ¬σαλονίκης), ωστόσο από τα πρώτα γυμνασιακά του χρόνια παραμένει ως σήμερα πιστός εραστής των με¬λετών για την Ιστορία τόσο κατά τη Μεσαιωνική, όσο και κατά τη Νεώτερη Περίοδο του Ελλη¬νισμού. Η αγάπη του αυτή ήταν φυσικό και επόμενο να τον οδη¬γήσει και στην έρευνα του τρο¬μερού «Εθνικού Διχασμού», της Μικρασιατικής Εκστρατείας και της συνακόλουθης Καταστροφής, φέρνοντας ως καρπό και το βιβλίο «Ο στρατηγός Αθανάσιος Φράγκου και η Ιη Μεραρχία των Θεσσαλών» (Εκδόσεις Τροχαλία, Σεπτέμβριος 1997). Επίσης, συνέγραψε σειρά άρθρων και βιβλιοπαρουσιάσεων στο μηνιαίο περιοδικό «Ιστορία» της Πάπυρος Πρεςς (περίοδος 1990-2006). Ανάμεσα στα πολυ¬άριθμα άρθρα του περιλαμβάνεται και το παρεμφερές και συμπληρω¬ματικό με το ανωτέρω βιβλίο «Ελ¬ληνογαλλική συμπλοκή στη Λάρι¬σα και το ‘τρόπαιο αμηχανίας’ των Γάλλων» («Ιστορία», Τεύχος 427, Ιανουάριος 2004). Οι ακόμα τρομερότεροι στις μα¬κροϊστορικές συνέπειές τους Διχα¬σμοί κατά τον 14ο αιώνα (οι οποίοι επέφεραν τη μακραίωνη υποταγή στους Οθωμανούς) αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης για μία σειρά ιστορικών μυθιστορημάτων μυστη¬ρίου, με πρωταγωνιστικούς ήρωες τον Προκόπιο Νέβινο και τους απογόνους του. Το πρώτο από αυτά τα μυθιστορήματα («Φόνος στο πανδοχείο», Εκδόσεις Όστρια, Οκτώβριος 2017), το διαδέχε¬ται το παρόν με τον τίτλο «Ποιός σκότωσε τον αγγελιαφόρο;» που η υπόθεση του εκτυλίσσεται περίπου δέκαοκτώ χρόνια μετά την υπόθε¬ση του πρώτου. Ο συγγραφέας στην παρούσα καταλη¬κτική περίοδο του περιπετειώδους βίου του είναι πλέον ιδιωτικός υπάλληλος στην πανελλαδική αλυσίδα πολυκατα¬στημάτων «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλα¬βενίτης» και παραμένει νυμφευμένος (σε δεύτερο γάμο) με την εκ Μαριουπόλε¬ως Λιουντμίλα…